Pengelola Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

No. Nama & NIP Jabatan Foto
1 Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002
Direktur
2 Drs. H. Basri, M.A, Ph.D.
NIP. 196812311994031022
Wakil Direktur
3 Dr. H. Syuhadak, M.A.
NIP. 197201062005011001
Kaprodi PBA S3
4 H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd
NIP. 197207122000031003
Sekprodi PBA S3
5  Dr. H. Syamsul Hady, M.A.
NIP. 196608251994031002
Kaprodi MPI S3
6 Dr. H. Achmad Khudori Saleh, M.Ag.
NIP. 196811242000031001
Sekprodi MPI S3
7 Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak
NIP. 196903032000031002
Kaprodi MPI S2
8 Dr. Indah Aminatuz Zuhriah, M.Pd
NIP. 197902022006042003
Sekprodi MPI S2
9 Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag.
NIP. 1977003191998031001
Kaprodi PBA S2
10 Dr. H. Nurhadi, M.A.
NIP. 196401032003121001
Sekprodi PBA S2
11 Dr. H. Ahmad Barizi, M.A.
NIP. 197312121998031008
Kaprodi SIAI S2
12 Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197310022000031002
Sekprodi SIAI S2
13 Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag.
NIP. 196712201998031002
Kaprodi PGMI S2
14 Dr. Esa Nur Wahyuni, M.Pd.
NIP. 197203062008012010
Sekprodi PGMI S2
15 Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001
Kaprodi AS S2
16 H. Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D.
NIP. 197312141998031001
Sekprodi AS S2
17 Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.
NIP. 197307192005011003
Kaprodi ES S2
18 Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.
NIP. 196709282000031001
Sekprodi ES S2
19 Marzuki Ismail
NIP.
Bendahara
20 Arief, S.E.
NIP. 197807062007011037
Staf Akademik
21 Lubis Fajris Zakky, M.M. Staf Akademik lubsi fajri
22 Prayudi Rahmatullah, M.HI. Staf Akademik
23 Mukhlisin, M.Pd.I. Staf Akademik
24 Mukhasonah, S.HI.
Staf Keuangan
25 Rosalia Aidatien, M.M. Staf Umum
26 Ridwan Nurdin, M.HI. Staf Umum
27 Yayuk Lis Hernanik, A.Md.
Staf Umum
28 Adfriya H. Kurniawan Satata Staf Umum
29 Sulistyawan Staf Umum

Leave a Reply