Pengelola Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

No. Nama & NIP Jabatan Foto
1 Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002
Direktur
2 Drs. H. Basri, M.A, Ph.D.
NIP. 196812311994031022
Wakil Direktur
3 Dr. H. Sutaman, M.A.
NIP. 197207182003121002
Kaprodi PBA S3
4 Dr. Mamluatul Hasanah, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197412052000032001
Sekprodi PBA S3
5 Dr. H. Moh. Padil, M.Pd.I.
NIP. 196512051994031003
Kaprodi MPI S3
6 Dr. Indah Aminatuz Zuhriyah, M.Pd.
NIP. 197902022006042003
Sekprodi MPI S3
7 Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd.
NIP. 198010012008011016
Kaprodi MPI S2
8 Dr. Muhammad Amin Nur, M.A.
NIP. 197501232003121003
Sekprodi MPI S2
9 Dr. H. Syuhadak, M.A.
NIP. 197201062005011001
Kaprodi PBA S2
10 Dr. H. R. Taufiqur Rochman, M.A.
NIP. 197701182003121002
Sekprodi PBA S2
11 Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag.
NIP. 197307102000031002
Kaprodi SIAI S2
12 Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP. 197303062006041001
Sekprodi SIAI S2
13 Dr. Samsul Susilawati, M.Pd.
NIP. 197606192005012005
Kaprodi PGMI S2
14 Dr. M. Zubad Nurul Yaqin, M.Pd.
NIP. 197402282008011003
Sekprodi PGMI S2
15 Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP. 196512311992031046
Kaprodi AS S2
16 Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002
Sekprodi AS S2
17 Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M.Si.
NIP. 197202122003121003
Kaprodi ES S2
18 Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D.
NIP. 197511091999031003
Sekprodi ES S2
19 Arief, S.E.
NIP. 197807062007011037
Kasubag
20 Marzuki Ismail Bendahara
21 Lubis Fajris Zakky, M.M. Staf Akademik
22 Prayudi Rahmatullah, M.HI. Staf Akademik
23 Mukhlisin, M.Pd.I. Staf Akademik
24 Ridwan Nurdin, M.HI.
Staf Akademik
25 Mukhasonah, S.HI. Staf Keuangan
26 Rosalia Aidatien, M.M. Staf Umum
27 Yayuk Lis Hernanik, A.Md.
Staf Umum
28 Adfriya H. Kurniawan Satata Staf Umum
29 Sulistyawan Staf Umum

0 Comments

Leave a Reply