Pengelola Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

No. Nama & NIP Jabatan Foto
1 Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002
Direktur
2 Drs. H. Basri, M.A, Ph.D.
NIP. 196812311994031022
Wakil Direktur
3 Dr. H. Syuhadak, M.A.
NIP. 197201062005011001
Kaprodi PBA S3
4 H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd
NIP. 197207122000031003
Sekprodi PBA S3
5  Dr. H. Syamsul Hady, M.A.
NIP. 196608251994031002
Kaprodi MPI S3
6 Dr. H. Achmad Khudori Saleh, M.Ag.
NIP. 196811242000031001
Sekprodi MPI S3
7 Dr. H. Triyo Supriyatno, S.Pd., M.Ag
NIP. 197004272000031001
Kaprodi PAI-BSI S3
8 Dr. Hj. Samsul Susilawati, M.Pd.
NIP. 197606192005012005
Sekprodi PAI-BSI S3
9 Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak
NIP. 195903032000031002
Kaprodi MPI S2
10 Dr. Indah Aminatuz Zuhriah, M.Pd
NIP. 197902022006042003
Sekprodi MPI S2
11 Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag.
NIP. 1977003191998031001
Kaprodi PBA S2
12 Dr. H. Nurhadi, M.A.
NIP. 196401032003121001
Sekprodi PBA S2
13 Dr. H. Ahmad Barizi, M.A.
NIP. 197312121998031008
Kaprodi SIAI S2
14 Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197310022000031002
Sekprodi SIAI S2
15 Dr. H. Mohammad Asrori, M.Ag.
NIP. 196910202000031001
Kaprodi PAI S2
16 Dr. H. Muhammad Amin Nur, M.A.
NIP. 197501232003121003
Sekprodi PAI S2
17 Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag.
NIP. 196712201998031002
Kaprodi PGMI S2
18 Dr. Esa Nur Wahyuni, M.Pd.
NIP. 197203062008012010
Sekprodi PGMI S2
19 Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002
Kaprodi AS S2
20 Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001
Sekprodi AS S2
21 Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.
NIP. 197307192005011003
Kaprodi ES S2
22 Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.
NIP. 196709282000031001
Sekprodi ES S2
23 Dr. Abdussakir, M.Pd.
NIP. 197510062003121001
Kaprodi PMAT S2
24 Dr. Elly Susanti, M.Sc.
NIP. 197411292000122005
Sekprodi PMAT S2
25 Dr. Evika Sandi Savitri, M.P.
NIP. 197410182003122002
Kaprodi BIO S2
26 Dr. Eko Budi Minarno, M.Pd.
NIP. 196301141999031001
Sekprodi BIO S2
27 Bambang Suwiknyo, S.E.
NIP. 198105272007011009
Bendahara
28 Arief, S.E.
NIP. 197807062007011037
Staf Akademik
29 Lubis Fajris Zakky, M.M. Staf Akademik lubsi fajri
30 Prayudi Rahmatullah, M.HI. Staf Akademik
31 Mukhlisin, M.Pd.I. Staf Akademik
32 Mukhasonah, S.HI.
Staf Keuangan
33 Rosalia Aidatien, M.M. Staf Umum
34 Ridwan Nurdin, M.HI. Staf Umum
35 Yayuk Lis Hernanik, A.Md.
Staf Umum
36 Adfriya H. Kurniawan Satata Staf Umum
37 Imam Rohadi Staf Umum
38 Sulistyawan Staf Umum

Leave a Reply